Algemene voorwaarden

Op al onze correspondentie zijn de bijgevoegde algemene Schoonmaakvoorwaarden van toepassing die een competitieve, duurzame en evenwichtige werken schepen.

Schoonmaakvoorwaarden

 

Integriteit van informatie:

De klant garandeert de nauwkeurigheid, de juistheid en de volledigheid van de inlichtingen, specificaties, richtlijnen en aanwijzingen die hij aan onze firma verstrekt. De klant garandeert dat op de plaats van levering en/of uitvoering van de werken aan alle voorwaarden is voldaan, zodat onze firma de overeenkomst conform de wet (zoals o.m., doch niet limitatief: conform de nodige vergunningen) we werken kan uitvoeren. De klant gaat akkoord dat ICM Belgium-lid foto’s neemt van de te bewerken objecten, zowel voor en na bewerking, om hun toestand vast te leggen voor nodige besprekingen. De klant gaat hiermee akkoord dat Socoi zijn reclame en spandoeken tijdens zijn werkzaamheden mag gebruiken.

 

  1. Toegankelijkheid:

Er moet voldoende ruimte ter beschikking zijn om de werken te kunnen uitvoeren.

 

Tijdens de uitvoer van de werken zullen er geen andere werkzaamheden plaatsvinden die hinder zouden kunnen ondervinden van onze werkzaamheden.

 

Wij gaan er van uit dat de ruimtes waar de werken dienen te worden uitgevoerd volledig leeg en ontruimd zijn tenzij er opruimingswerken afgesproken.

 

  1. Nutsvoorzieningen:

Wij gaan er van uit dat er op de werkvloer elektriciteit en (zoet-) water voor handen is. En dat er voor de mensen die de werken uitvoeren toiletten ter beschikking zijn. Deze zullen ons kosteloos ter beschikking worden gesteld voor de ganse duur van onze werkzaamheden.

 

  1. Oplevering:

De oplevering van onze werken zal onmiddellijk plaats vinden na het beëindigen van onze werkzaamheden.

 

De werken worden op een vakkundige wijze uitgevoerd in samenspraak met U, en volgens de beschrijving in deze offerte. De leveringstermijnen zijn slechts benaderend opgegeven en kunnen bij niet naleving ervan in geen geval aanleiding geven, noch tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van het contract of order. Bestelde materialen en/of producten worden niet teruggenomen of geruild. Bij verbreking van het contract door de opdrachtgever voor de levering of uitvoering zal door laatstgenoemde 10 % van de prijs verschuldigd zijn ten titel van forfaitaire schadevergoeding te vermeerderen met de prijs van de reeds uitgevoerde werken of geleverde materialen. De eindopmeting gebeurt bij de beëindiging der werken, zo mogelijk tegensprekelijk. Bij afwezigheid van de opdrachtgever wordt door ICM Belgium overgegaan tot opmeting. Behoudens aangetekend schrijven door de opdrachtgever binnen de 7 dagen na factuurdatum, worden voormelde opmetingen onherroepelijk definitief geacht. Bij ontstentenis van een tegensprekelijke oplevering binnen de maand na het beëindigen van de opdracht, wordt de voorlopige oplevering geacht te hebben plaatsgevonden. De definitieve oplevering heeft plaats maximum 3 maand na de voorlopige oplevering. De werken worden eveneens stilzwijgend definitief opgeleverd als derden verder werken op de door ICM Belgium uitgevoerde werken.

 

  1. Onvoorzieningen:

Bijkomende werken en in een geval van overmacht, dewelke niet voorzien in onze prijsopgave, worden afzonderlijk aangerekend op basis van de door ministerie van Economische Zaken bepaalde uurprijzen in regie en kostprijs der materialen. € 35.00 /u. (zonder materiaal). Bij het niet naleven van overeenkomsten of andere gebreken die van de klant zijn kant afkomstig zijn, waardoor de werken geen soepele vooruitgang krijgen, wordt er een schade vergoeding opgelegd.

 

Indien de levering of uitvoering der werken door overmacht wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaard, hebben wij het recht de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen, dan wel te verbreken. De opdrachtgever ziet uitdrukkelijk af van schadevergoeding.

 

  1. Onderaanneming:

Socoi behoudt zich het recht voor om, voor rekening van de klant, een derde firma in onderaanneming in te schakelen voor het uitvoeren van bepaalde betrokken werkzaamheden volgens de overeengekomen hoofdopdracht.

 

  1. Facturatie:

Tijdens de werken aan het opdracht wordt er elke week een werkbon aan de hand van de gepresteerde eenheden aangemaakt, op basis van deze werkbon wordt een tussentijdse factuur opgesteld. Elke factuur is netto contant betaalbaar op onze zetel binnen de 10 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

Vermelde bedragen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

 

  1. Protest:

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 7 dagen na de factuurdatum. Men dient steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Na het verstrijken van deze termijn wordt haar stilzwijgen beschouwd als een erkenning van de vastgestelde feiten. Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen of de vrederechter te Antwerpen bevoegd.

 

  1. Geldigheidsduur van de offertes:

Geldigheidstermijn van de offerte: 15 dagen na bekendmaking.

 

  1. Beëindiging van de overeenkomst wegens wanprestatie:

In geval van beëindiging van de overeenkomst wegens wanprestatie zonder in inachtneming van enige opzeg, waaronder niet betaling van de factuur op de vervaldatum, zal het geheel van de schulden opvorderbaar worden, en hebben wij het recht alle werken en leveringen te staken. De kosten die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de opdrachtgever of bouwheer. In geval van ontbinding van de overeenkomst zal, ten titel van winstderving, een schadevergoeding verschuldigd zijn van 30 % op de nog uit te voeren werken te verhogen met alle kosten van deze ontbinding. In geval van een geprotesteerde wissel en/of wijziging van de maatschappij van de klant en/of verandering in de toestand van de klant, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te verbreken per schrijven met het recht de hierboven beschreven schadevergoeding te vorderen. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur, zal de overeenkomst van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en door de enkele kennisgeving ervan per aangetekend schrijven aan de opdrachtgever als ontbonden worden beschouwd.

 

Ieder geval van omstandigheden die als overmacht kunnen beschouwd worden, maar ook op omstandigheden waaraan ICM Belgium vreemd zijn en die ICM Belgium redelijkerwijze niet kon voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, die ICM Belgium niet kon vermijden en waarvan ICM Belgium de gevolgen niet kon verhelpen alhoewel ICM Belgium hiervoor al het nodige heeft gedaan ontheft ICM Belgium van alle verantwoordelijkheid en laat ICM Belgium toe het contract te ontbinden.

 

In geval van beëindiging van de overeenkomst zoals hierboven beschreven, gebeurt de betaling van de reeds uitgevoerde werken of voorbereide materialen conform artikel 1796 van het BW.

 

  1. Wijziging van de algemene voorwaarden:

ICM Belgium behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 15 dagen na bekendmaking van de wijziging in de Algemene voorwaarden. Indien een klant een wijziging in deze voorwaarden niet wilt accepteren, kan hij/zij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze voor de ingangsdatum van de wijziging is.

 

Door onze Services te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

+32(0)2/709.22.89

ALGEMENE VOORWAARDEN

Pegasuslaan 5

1831 Diegem

Tel:+32(0)2/709.22.89